Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Dijagnoza dijabetesnog stanja

Analiza pojave retinopatije kao specifične dijabetesne komplikacije u osoba sa različitim vrednostima glikemije našte i vrednosti glikemija u 2h tokom OGTT u tih osoba, jasno pokazuje da postoji slaganje izmedju ovih vrednosti glikemija. Pokazano je da je incidenca retinopatije korelisala ne samo sa vrednostima glikemija u 2h tokom OGTT- a nego još bolje sa glikemijom našte.

To je podstaklo ekspertske timove da analiziraju dosadašnje kriterijume za klasifikaciju glikozne tolerancije. Takodje je kritički analizirana i podela dijabetesa, te je predložena nova klasifikacija dijabetesa.

Novi kriterijumi za klasifikaciju tolerancije glikoze kao i nova podela su rezultat usaglašavanja novih preporuka Svetske Zdrastvene Organizacije iz 1997. godine, preporuke National Diabetes Data Group i American Diabetes Association iz 2000. godine, kao i preporuka sa Četvrte Internacionalne Konferencije o gestacijskom dijabetesu iz 1999 godine. Na osnovu svih predloga usaglašeni kriterijumi su dati u preporukama Ekspertskog Komiteta American Diabetes Association za dijagnozu i klasifikaciju dijabetes melitusa iz 2002 godine.

Na osnovu navedenih kriterijuma preporučuje se da se dijagnostika dijabetesa započne sa odredjivanjem jutarnje glikemije našte. U slučaju postojanja povišene glikemije (>6 mmol/l) preporučuje se da se odredjivanje glikemije našte ponovi još jednom, ali ne istog, nego narednih dana. Ukoliko je ponovljena vrednost glikemije konzistentna sa prvom vrednošću pacijent se svrstava u jednu od navedenih kategorija za dijagnozu datih na  tabeli sa kriterijumima za klasifikaciju poremećaja tolerancije glikoze. U slučaju da se dobije rezultat glikemije nekonzistentan sa prvom vrednošću, tj. da se dobiju vrednosti glikemije iz dve različite dijagnostičke kategorije, savetuje se da se uradi OGTT. U tom slučaju, na osnovu nalaza OGTT-a pacijent se dalje svrstava u jednu od navedenih dijagnostičkih kategorija prema tabeli sa kriterijumima za klasifikaciju poremećaja tolerancije glikoze.

Za procenu tolerancije glikoze dovoljno je odredjivanje glikemije našte. OGTT je i dalje validna dijagnostička procedura ali se ne preporučuje kao prva metoda u rutinskom skriningu. Odredjivanje HbA1c se za sada ne preporučuje za postavljanje dijagnoze dijabetesa.

Na osnovu ove preporuke dijagnoza dijabetesa se može postaviti u svakoj ustanovi gde je moguće odrediti glikemiju, pa se zato preporučuje da se ona vrši na primarnom nivou u Domovima zdravlja ili njihovim isturenim ambulantama u manjim naseljima. Uslov je da se glikemija može odrediti na glikoznom analizatoru koji koristi enzimsku metodu glikozo-oksidaze. Glikemija našte se odredjuje posle najmanje 8h od poslednjeg obroka u plazmi. OGTT se izvodi sa 75 grama glikoze. Uzorci krvi za odredjivanje glikemija se uzimaju pre davanja glikoze i 120 minuta posle. Test se izvodi na primarnom nivou.

Tabela sa kriterijumima za klasifikaciju poremećaja tolerancije glikoze

Na osnovu pojedinačnih vrednosti glikemija
(dve vrednosti glikemija u dva različita dana):

Normalna glikemija našte
Glikemija našte < 6,1 mmol/L (<110 mg/dL)
Povišena glikemija našte
(Impaired fasting glucose; IFG)
Glikemija našte 6,1 mmol/L (110 mg/dL) ili više ali
manja od 7,0 mmol/L (126 mg/dL)
Dijabetes
Glikemija našte ≥ 7,0 mmol/L (126 mg/dL) ili
Glikemija u bilo kom slučajnom uzorku krvi (bez obzira na obroke)
≥ 11,1 mmol/L (200 mg/dL) uz prisustvo tipičnih dijabetesnih
simptoma (poliurija, polidipsija, gubitak u težini)

Na osnovu vrednosti glikemija u toku OGTT-a:

Normalna tolerancija glikoze
Glikemija u toku OGTT-a u 120. minutu
< 7,8 mmol/L (<140 mg/dL)
Smanjena tolerancija glikoze
(Impaired glucose tolerance; IGT)
Glikemija u toku OGTT-a u 120. minutu izmedju 7,8 mmol/L
(140 mg/dL) i 11,1 mmol/L (200 mg/dL)
Dijabetes
Glikemija u toku OGTT-a u 120. minutu
≥ 11,1 mmol/L (200 mg/dL)

 

Akcija "Želim..."