Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa
Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Pristup terapiji: ciljne vrednosti nivoa glikemije i HbA1c, lipoproteina i arterijskog pritiska

U terapiji svakog pacijenta sa tipom 2 dijabetesa neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti glikemije i HbA1c u skladu sa sledećim kriterijumima.

Tabela: Terapija tipa 2 dijabetesa: ciljne vrednosti glikemije i HbA1c

 

Nizak vaskularni rizik

Makrovaskularni rizik

Mikrovaskularni rizik

HbA1c (%)

≤ 6.5

> 6.5

> 7.5

Samokon. glikemija (mmol/L)


preprandijalno
postprandijalno

 


≤ 5.5
< 7.5

 


> 5.5
≥ 7.5

 


> 6.0
> 9.0

U terapiji svakog pacijenta sa tipom 2 dijabetesa neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti nivoa lipoproteina u skladu sa sledećim kriterijumima.

Tabela: Terapija tipa 2 dijabetesa: ciljne vrednosti nivoa lipoproteina

 

Nizak vaskularni rizik

Makrovaskularni rizik

Mikrovaskularni rizik

Ukupni holesterol


mmol/l
mg/dl

 


< 4.8
< 185

 


4.8 - 6.0
185 – 230

 


> 6.0
> 230

LDL holesterol


mmol/l
mg/dl

 


< 3.0
< 115

 


3.0 – 4.0
115 - 155

 


> 4.0
> 155

HDL holesterol


mmol/l
mg/dl

 


> 1.2
> 46

 


1.0 – 1.2
39 - 46

 


< 1.0
< 39

Trigliceridi


mmol/l
mg/dl

 


< 1.7
< 150

 


1.7 – 2.2
150 - 200

 


> 2.2
> 200

U terapiji svakog pacijenta sa tipom 2 dijabetesa neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti nivoa arterijskog pritiska u skladu sa preporukom da postoji nizak vaskularni rizik kada je nivo arterijskog pritiska < 130/80 mmHg.

U proceni efekata tretmana poremećaja glikoregulacije, poremećaja metabolizma lipoproteina i povišenog arterijskog pritiska u svakog pacijenta sa tipom 2 dijabetesa treba stalno analizirati moguće uzroke odstupanja od postavljenih ciljnih vrednosti.

Tabela: Procena efekata tretmana poremećaja glikoregulacije, poremećaja metabolizma lipoproteina i povišenog arterijskog pritiska u tipu 2 dijabetesa

Preporučuje se:
  • u pacijenata samo na nemedikamentoj terapiji kontrolisati dnevni profil glikemija (pre i 1.5-2h posle glavnog obroka, pre spavanja i u 03h) jednom u 2 meseca, a međuvremenu kontrolisati nivo glikemije našte i postprandijalno najmanje još jednom mesečno;
  • u pacijenata na medikamentoj terapiji oralnim agensima kontrolisati dnevni profil glikemija jednom mesečno, a međuvremenu kontrolisati nivo glikemije našte najmanje i postprandijalno još jednom nedeljno;
  • u pacijenata na medikamentoj terapiji insulinom ili kombinovanoj terapiji oralni agensi+ insulin kontrolisati dnevni profil glikemija jednom nedeljno, a u međuvremenu kontrolisati nivo glikemije našte i postprandijalno najmanje još jednom nedeljno;
  • kontrola glikozurije se može primeniti bez kontrole glikemije 1-7 puta nedeljno postprandijalno ukoliko su rezultati konstantno negativni a postignute su prethodno ciljne vrednosti glikemija
  • kontrolisati nivo glikemije više puta dnevno tokom bolesti, izmene načina života ili u slučaju neprepoznavanja hipoglikemija;
  • u pacijenata na medikamentoj terapiji insulinom ili kombinovanoj terapiji oralni agensi+ insulin kontrolisati posebno nivo glikemije noću (02-04h) ako se sumnja na neprepoznavanje hipoglikemija u toku noći;
  • neophodna je češća kontrola glikemije kada postoje varijacije u načinu ishrane ili fizičke aktivnosti;
  • neophodna je posebna oprema za samokontrolu glikemija osobe sa oštećenim vidom;
  • u pacijenata samo na nemedikamentoj terapiji ili na medikamentoj terapiji oralnim agensima kontrolisati nivo HbA1c na 2-6 meseci a u u pacijenata na medikamentoj terapiji insulinom ili kombinovanoj terapiji oralni agensi+insulin na 2-4 meseca;
  • analizirati postojanje hipoglikemijskih epizoda u slučaju normalnih ili niskih nivoa HbA1c
  • analizirati lipidni profil (ukupni holesterol, LDL i HDL holesterol, trigliceride) na 2-6 meseci ukuliko nisu postignute željene vrednosti, u suprotnom godišnje
  • analizirati arterijski pritisak na svakom kontrolnom pregledu sve dok vrednosti ne budu ispod ciljnih vrednosti
  • analizirati individualnu povezanost postizanja ciljnih terapijskih vrednosti glikemije, HbA1c lipoproteina i arterijskog pritiska i promene kvaliteta života u cilju njihovog usklađivanja

Akcija "Želim..."